Menu Content/Inhalt
Főoldal arrow Házirend
A kollégium házirendje PDF Nyomtatás
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

KOLLÉGIUMI HÁZIRENDJE
A házirend célja és feladata


A házirendben egységes szerkezetbe foglaltuk a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a kollégium életével és működésével kapcsolatos rendelkezéseket, mellyel védeni kívánjuk a közösség és az egyén természetes és alapvető érdekeit.

 

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

A házirend hatálya


 1. A házirend betartása a kollégisták, azok szüleinek, az intézmény pedagógusainak és más alkalmazottainak alapvető érdeke és kötelessége.

 2. A házirend előírásai a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók számára a kollégiumba való beérkezéstől távozásig, az intézmény területén belül és kívül egyaránt érvényesek.A házirend nyilvánossága


 1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie.

 2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető:

 • A kollégium minden szintjén elhelyezett hirdetőtáblán

 • A kollégium nevelői szobájában

 • A kollégium vezetőjénél

 • A diákönkormányzatot segítő pedagógusnál

 • Minden csoportvezetőnél


 1. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően a felvételt nyert tanulók kiértesítésekor a szülőnek el kell küldeni.

 2. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden csoportvezetőnek tájékoztatnia kell:

  • a tanulókat – a csoportfoglalkozáson

  • a szülőket – szülői értekezleten

 3. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején a csoportvezetőknek meg kell beszélniük:

 • a tanulókkal – csoportfoglalkozáson

 • a szülőkkel – szülői értekezleten

 1. A kollégium házirendjéről minden érintett tájékoztatást kérhet a kollégium vezetőjétől, a csoportvezetőktől előre egyeztetett időpontban.A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok


 1. A tanuló kötelessége, hogy:

  • óvja saját és társai testi épségét, egészségét;

  • elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket;

  • betartsa és igyekezzen társaival is betartatni a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;

  • azonnal jelentse a kollégium valamelyik dolgozójának, ha magát, társait, vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt ( tüzet, robbantással történő fenyegetést, természeti katasztrófát) vagy balesetet észlel;

  • azonnal jelentse a kollégium valamelyik dolgozójának – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi – ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült;

  • megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;

  • rendkívüli esemény (természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa a kollégium felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat; 1. A kollégium által szervezett és tömegsport foglalkozásokra vonatkozó külön szabályok:

  • a tanuló az uszodában és a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat

  • a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, testékszert.

  • a sportfoglalkozásokon a tanulónak – az utcai ruházat helyett – sportfelszerelést kell viselniük

 2. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét, a beteg kollégisták ellátását, ápolását a kollégiumban ápolónő és kollégiumi orvos biztosítja.

A kollégium orvosának (dr. Kántor Irén) rendelési ideje:

Hétfő 800 – 1200

Kedd 1600 – 1800

Szerda 800 – 1100

Csütörtök 1500 – 1800

Péntek 800 – 1100


A kollégium ápolónőjének állandó munkabeosztása:

Hétfő 1200 – 2000

Kedd 1200 – 2000

Szerda 1200 – 2000

Csütörtök 1200 – 2000

Péntek 700 – 1500


   • A kollégiumba kollégista csak akkor költözhet be, amikor háziorvosa által kiállított igazolással igazolja, hogy fertőző betegségben nem szenved.

   • Az a tanuló, aki hétvégén otthon betegszik meg, addig a kollégiumba ne jöjjön vissza, míg azt háziorvosa nem javasolja.

   • A kollégiumban megbetegedett tanulónak az általa befizetett összegből váltjuk ki a gyógyszert, s akinek tartozása keletkezik, addig orvosi igazolást nem kaphat, míg azt ki nem fizeti.

   • Orvosi igazolást a kollégium és az iskola orvosától, a háziorvostól, vagy attól az orvostól fogadunk el, akihez a kollégium ápolónője vitte vagy irányította a beteget.

   • Az iskolából hazaengedett beteg csak abban az esetben kaphat igazolást, ha orvos ellátta.

   • Nem magyar állampolgárságú tanulók csak TAJ számmal rendelkezve kaphatnak gyógyszert és különböző vizsgálatokat.

   • Aki betegnek érzi magát jelentkeznie kell – napszaktól függően – az ápolónőnél vagy az éjszakai, reggeli ügyeletesnél, vagy a csoportvezetőjénél.

   • Kollégiumban gyógyszereket csak a rendelőben lehet tartani.

   • A betegeknek napi rendszerességgel a megszabott ideig kell megjelenniük gyógyszereikért.

   • Beteg tanuló a kollégiumot – engedély nélkül – nem hagyhatja el.

 1. A tanuló megjelenése legyen ápolt, ízléses. Ügyeljen a tisztaságra, nagy gondot fordítson a testi higiéniára.

 2. Kerüljön minden testi és erkölcsi megalázást. Amennyiben ilyet tapasztal, a lehető legrövidebb időn belül jelentenie kell bármely felnőtt dolgozónak.

 3. A dohányzás, - amíg a kollégiumi jogviszonnyal rendelkezik a tanuló – a kollégiumban és azon kívül, a kollégiumba való beérkezéstől távozásig nem megengedett. A dohányzáson tetten ért tanuló ellen fegyelmező intézkedést kezdeményezünk.

 4. Alkohol fogyasztása, az alkohol intézménybe történő behozatala nem megengedett. Azon tanuló ellen, aki alkoholt fogyasztott, az intézmény területére alkoholt behozott, fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezünk.

 5. Önmaga és mások számára veszélyes anyag: kábítószer, lőfegyver, robbanószer, petárda, egészségre ártalmas vegyszer, spray intézménybe történő behozatala nem megengedett. Azon tanuló ellen, aki ilyen eszközöket magánál tart, illetve az intézménybe behoz, fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezünk.A tanulók közösségei


Csoportközösség


 1. A kollégiumba felvételt nyert tanulók, közös tanulócsoportot, csoportközösséget alkotnak. Élükön – mint pedagógusvezető – a csoportvezető áll.

 2. A csoport tanulói maguk közül – a csoport képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére – csoporttitkárt választanak. A csoporttitkár képviseli adott csoport érdekeit a kollégiumi diákönkormányzatban.

 3. Minden megválasztott csoporttitkár feladatának hiánytalan elvégzéséig élvezi a közösség bizalmát, alkalmatlanság esetén a csoporttitkár (15 napon belül, a csoport 50%-a + 1 fő írásbeli kezdeményezésére) visszahívható.


Diákkörök


 1. A kollégistáknak – szabadidejük hasznos eltöltése érdekében – a kollégium szakköröket, klubokat működtet, sportfoglalkozásokat, színház– és mozi-látogatásokat szervez. Ezeket elsősorban csoportosan, de egyéni engedély alapján is igénybe vehetik a tanulók. Ezen költségek az intézményt terhelik.

 2. A kollégium napi sajtót és folyóiratokat fizet elő a diákok részére.

 3. A kollégium valamennyi tanulójának joga van a számukra biztosított berendezések és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű, ingyenes használatára. A szobákban elektromos eszközök használata csak kollégiumvezetői engedéllyel lehetséges.


A kollégiumi diákönkormányzat


 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a szabadidős tevékenységek segítésére a kollégiumban diákönkormányzat működik.

 2. A kollégiumi diákönkormányzat tevékenységét a csoportok által delegált csoporttitkárokból, küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

Móricz Zsigmond Diákönkormányzata


I. Szervezeti felépítése:

1. Közgyűlés

2. Diákönkormányzat

DÖK titkár+25 fő (tanulócsoportok DÖK képviselői)


II. Diákönkormányzat feladata

   • kollégiumi közélet irányítása, azaz vezetési funkciók gyakorlása összközösségi szinten

   • tanulók formálása (szemléletben, tettekben) és informálása

   • tanulói érdekképviselet, érdekvédelem – jogok és kötelességek szinkronba állításának figyelembe vételével

   • közgyűlések, DÖK-gyűlések előkészítése, lebonyolítása

   • kollégiumi munka valamennyi területének figyelemmel kísérése és értékelése

   • bizonyos kollégiumi rendezvények szervezése, lebonyolítása, segítése


III. Diákönkormányzat jogkörei

- döntési jogot gyakorol

 • DÖK ülésének elfogadásában, összehívásában

 • DÖK jutalmazások, büntetések kezdeményezésében

- egyetértési jogot gyakorol:

 • MSZ elfogadásakor, módosításakor, tanulók jutalmazásában, társadalmi munkaakciók szervezésében

 • DÖK részére helyiség biztosításában, megvonásában, házirend megállapításában

 • DÖK pénzeszközének felhasználásában

- véleményezési jogot gyakorol:

 • Pályázatok, versenyek meghirdetésében

 • Tanulók fegyelmi ügyeiben

 • Könyvtár, sportlétesítmények működési rendjének kialakításában

 • Kollégiumi ünnepségek szervezésében, a hagyományok ápolásában

A DÖK javaslattevő jogköre kiterjed a kollégiumi élettel kapcsolatban minden kérdésre.


IV. A DÖK ellenőrzi és értékeli

   • csoportok szervező, tervező munkáját közéleti tevékenységét

   • csoportok felkészültségét a közösségi rendezvényekre

   • tanulók fegyelmi helyzetét, viselkedését

   • tanulók szabadidejének eltöltését, sportolását, kultúrálódását

   • hálószobák tisztaságát, dekoráltságát, közösségi helyiségek tisztaságát


V. Tanulócsoportok

- döntési jogai:

 • Csoporttitkár megválasztása, visszahívása, hatáskörének megváltoztatása

 • Csoportszinten szervezett szabadidős programok kialakítása, lebonyolítása

 • Tanulócsoportot érintő pénzösszegek felhasználása

- egyetértési joga:

 • Csoportok félévenkénti minősítésében

 • Csoportok kitüntetésében, jutalmazásában

 • Csoportszintű társadalmi munkaakciók szervezésében

- véleményezési joga:

 • Házirend elfogadásában

 • Intézeti szinten szervezett ünnepségek, szabadidős tevékenységek szervezésében

 • Könyvtár, sportlétesítmények működési rendjének kialakításában

 • Tanulók fegyelmi ügyeiben


A tanulók javaslattevő jogköre kiterjed a kollégiumi élettel kapcsolatos valamennyi

kérdésre.


A csoporttitkárra átruházható jogok:

- képviseli a csoport tagjait a nevelőtestület és a magasabb szintű vezető

szervek előtt

- csoportszinten vezető szerepet lát el

- javaslatot tesz az egyének és a közösség minősítésére, jutalmazására,

fegyelmi elé állítására


VI. Egyéb:

A kollégiumi diákönkormányzat tevékenységét segítő felnőtt személy felkéréséről – a kollégiumvezető egyetértésével – önállóan dönt.A tanulók és a szülők tájékoztatása


 1. A tanulókat a kollégium egészének életéről, munkatervéről, az aktuális tudnivalókról a

  • kollégiumvezető

- diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal

- diákönkormányzat vezetőjén keresztül kéthetente

- az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan


  • csoportvezetők

   • csoportfoglalkozásokon folyamatosan tájékoztatják.


 1. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelőtanárok

   • folyamatosan szóban (személyes találkozásokkor),

   • családlátogatásokon,

   • fogadóórákon,

   • szülői értekezleten,

   • a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken tájékoztatják.A kollégium működési rendje


Napirend


630 Ébresztő A szintügyeletes szobánként ébreszti a kollégistákat.

630 – 740 Mosakodás, öltözködés, szobarend kialakítása (felsöprés, ágyazás,
rendrakás). Szobák pontozásos értékelése.

630 – 745-ig Reggeli folyamatosan. A kollégiumi konyha eszközeit a szobákba felvinni nem lehet.

740-től Indulás az iskolába. Akik a kollégiumban maradnak – betegek illetve nincs első órájuk, kötelesek azt az ügyeletes nevelőnek jelezni.

800 – 1435 Tanítási órákon való részvétel.

1200 – 1500 Ebéd (folyamatosan)

1550-ig Szabadkimenő

1555 Szilenciumi teremben való megjelenés

1600 – 1645 Szilencium I. (7. – 13. évf.)

1700 – 1745 Szilencium II. (7. – 13. évf.)

1800 – 1845 Szilencium III. v.koll. foglalkozás (9. – 13. évf.)

1835-től Vacsora

1900 – 2000 Adható kimenő, szabadfoglalkozás

2015 – 2100 Pótszilencium

2100 – 2130 Szabadfoglalkozás

2130-tól Szobák ellenőrzése, pontozásos értékelése

2200 VillanyoltásHetirend


 1. A kollégium – amennyiben a hétvégén valamennyi tanulója hazautazott – adott hét vasárnapján 16 órától – péntek 16 óráig tart nyitva. Minden tanulónak joga van a hétvégi és tanítási szünetekben való hazautazáshoz, kivéve a HhtAJTP-ban résztvevő tanulókat, akiknek -külön szerződés alapján- a havi egyszeri hétvégi bennmaradás kötelező.

 2. A kollégisták vasárnap 16 órától – 20 óráig – szülői írásbeli kérésre – hétfő 7.30-ig kötelesek a kollégiumba visszaérkezni. Aki a kollégiumba nem utazik vissza, Vasárnap este 10.00-ig a portai telefonszámon az ügyeletesnek, vagy Hétfőn 14.00-ig a gazdasági iroda telefonszámán a gondnoknak köteles azt bejelenteni.

 3. Hétvégi és tanítási szünetekben való bennmaradási szándékát minden tanuló – ellátása érdekében – az adott hét csütörtök 12.00-ig köteles jelezni csoportvezetőjének, vagy a kollégium gondnokánál megtalálható bennmaradási füzetben ( írásban ).

 4. A kollégium vezetője 5 főig felnőtt ügyeletet, 5 fő felett pedagógus ügyeletet szervez, ezzel biztosítja a hétvégén bennmaradók pedagógiai felügyeletét.

 5. Azok a tanulók, akiknek nincs első órájuk, későbbi ébresztést kérhetnek a szintes ügyeletestől. Ezen esetben – időben elcsúsztatva – a reggeli teendőket ugyanúgy végre kell hajtaniuk.

 6. Joga van minden tanulónak – egyéni elbírálás szerint – az elért tanulmányi eredménye alapján a szabadszilenciumhoz.

 7. A szilenciumi és kollégiumi foglalkozások alatt a tanulók látogatót nem fogadhatnak, telefonon nem hívhatók.

 8. Minden tanuló köteles napi 2 szilenciumi foglalkozáson részt venni a napi három foglalkozás közül. Ez alól felmentést csak nagyon indokolt esetben adhat a csoportvezető.

 9. Minden tanuló köteles a szilencium megkezdése előtt 1555-től a szilenciumi teremben tartózkodni és 1600-tól készülni a következő napi tanítási órákra.

 10. Pótszilenciumra kötelezhető az a tanuló, akinek tanulmányi eredménye nem éri el a 3,5-es havi tanulmányi átlagot. A pótszilenciumon való megjelenés kötelező.

 11. A pótszilenciumon való megjelenés kötelező azon tanulók számára, akik a szilencium első, második v. harmadik részén valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni.

 12. A kötelező kollégiumi foglalkozáson minden tanulónak részt kell venni. Ezen kötelezettség alól felmentést csak a kollégium vezetője adhat, annak távollétében a kijelölt helyettesítője.Tehetséggondozás, felzárkóztató és egyéni foglalkozások


 1. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, szaktárgyi korrepetálások segítik.

 2. A korrepetálások időpontjának alkalmazkodni kell a tanulók és a nevelőtanárok napi leterheltségéhez, időpontja közös megbeszélés alapján kerül kijelölésre.

 3. A tanulók egyéni tanulását, önképzését kollégiumi könyvtári szolgáltatás segíti. A szolgáltatás, kölcsönzés minden tanuló számára ingyenes.  A könyvtár nyitvatartása: H – CS 18.50 – 19.40 ( +kölcsönzési idő a rendes nyitvatartáson és kölcsönzési időn túl. )Szakkörök


 1. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A térítésmentes szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az intézmény lehetőségeinek a figyelembevételével – minden tanév elején a kollégium nevelőtestülete dönt. A szakkörbe a szakkör vezetőjénél személyesen kell jelentkezni, a felvétel mindenki számára biztosított. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az intézmény dolgozója.Versenyek, vetélkedők, bemutatók


 1. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle irodalmi, sport, művészeti) versenyek, vetélkedők, melyeket a kollégiumban évente rendszeresen szervezünk.

 2. A legtehetségesebb tanulókat az intézményen kívüli versenyeken való részvételre is ingyenesen felkészítjük.

A kollégium létesítményeinek, eszközeinek egyéni és csoportos használata


 1. A tanulóknak igényeik kielégítésére az alábbi létesítmények, eszközök állnak rendelkezésre: kondicionáló terem, számítástechnikai terem, tanulószobák tv-vel, videóval felszerelve, kiskonyha a II. emeleten (lányok) illetve a kollégium ebédlőjében (fiúk), stúdió, könyvtár.

 2. Minden kollégista tanuló a felsorolt létesítményeket (azok eszközeit) egyénileg vagy csoportosan tanári, felnőtt felügyelettel, időbeni beosztással használhatják.

 3. A létesítményekben, eszközökben előforduló szándékos károkozást a kár okozójának meg kell térítenie.

 4. A kollégisták leveleiket személyesen a kollégiumi portán, értékcsomagjaikat a gazdasági irodán vehetik át.A diákétkeztetéssel kapcsolatos rendszabályok


 1. Minden kollégista tanuló napi háromszori étkezésben részesül (reggeli, ebéd, vacsora).

 2. Minden kollégista diák kötelező étkező, ezért jogosult a törvények által a kötelező étkezők számára biztosított kedvezményekre. Ezek
  - Az étkezési norma 70 %-át fizetik az 1 vagy 2 gyermekes családban élő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő diákok.
  - Az étkezési norma 50 %-át fizetik a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 1 vagy 2 gyermekes családban élő diákok és a 3 vagy több gyermekes családban élő diákok. Az intézmény csak akkor tud írásbeli kérelemre szociális támogatást megítélni, amennyiben ez a költségvetésében biztosított.

 3. Kollégisták számára az étkezésért fizetendő térítési díjat minden hónap 15. napjáig a kollégium gazdasági irodáján be kell fizetni. Ettől eltérni csak – szülői kérésre – kollégiumvezetői engedéllyel lehet. Az adott hónapban fel nem használt térítési díjat a következő hónap térítési díjába beszámítjuk. A túlfizetés a kollégiumi jogviszony megszűnésekor kerül készpénzes kifizetésre

 4. Minden tanuló kötelessége étkezési kártyájának használata. A kártya személyre szóló, elvesztését vagy otthonfelejtését a legrövidebb időn belül jelezni kell a kollégium gazdasági irodáján vagy a csoportvezetőnek.

 5. A diákönkormányzat képviselői az élelmezésvezetők által összeállított heti étrendet véleményezik, jóváhagyják. Segítséget nyújtanak az élelmezés mennyiségének és minőségének megítélésében.

 6. Az éttermi eszközök (poharak, kancsók, evőeszközök, tányérok, stb.) a hálószobákba nem vihetők föl.


A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában


 1. A szobák és egyéb kollégiumi helyiségek rendjének megóvása minden tanuló kötelessége A közösség minden tagja köteles részt venni az intézmény környezetének tisztán tartásában, a szobák és a közös helyiségeinek napi takarításában, otthonossá tételében, a kollégiumi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában és befejezésében.

 2. A csoportvezetők, ügyeletesek jogosultak a tanulói szekrények belső rendjének vizsgálatára.Kollégiumi felvételi – kollégiumi jogviszony létesítése


 1. Minden felvett tanuló kollégiumi jogviszonya egy tanévre szól.

 2. Az a tanuló vehető fel a kollégiumba, aki a kapcsolódó iskolákkal – ÁVGK, Vay Miklós Szakképző és Szakközépiskola – tanulói jogviszonyban áll és a kollégiumba történő jelentkezési határideig érvényes felvételi kérelmet nyújtott be.

 3. Megfelelő számú jelentkező esetén – a kollégiumi férőhelyet nem igénylő, vagy nem kapó tanulókból szervezett – externátusi ellátást igénybevevő csoport szervezhető és indítható.

 4. Automatikusan felvételt nyernek a kollégiumba azok a tanulók,
  - akik a Hátrányos helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programba nyernek felvételt (mert a programban a kollégiumi jogviszony kötelező);
  - az állami gondozásban részesülők.

 5. A kollégiumi (externátusi) felvételi elbírálás szempontjai (túljelentkezés esetén):
  - tanulmányi eredmény
  - szociális helyzet, körülmények
  - bejárási lehetőség
  - előző tanévben a közösségért végzett munka
  - osztályfőnök, csoportvezető javaslataKollégiumi jogviszony megszűnése


 1. Megszűnik a kollégiumi jogviszonya annak a tanulónak, aki erről
  → írásban lemond; (kiskorú esetén szülői nyilatkozat szükséges)
  → akit a kollégiumból fegyelmi büntetés eredményeként kizárnak;
  → iskolai jogviszonya megszűnik;
  → a HhtAJTP-ból kimarad.A tanulók jutalmazása


 1. A kollégiumban – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
  - csoportvezetői dicséret - szóbeli
  - írásbeli
  - kollégiumvezetői dicséret - szóbeli
  - írásbeli
  - kiváló kollégista cím (a végzős diákok közül max. 5 főig)

- a kollégium örökös tagja cím ( a végzős diákok közül max. 5 főig )
- tárgy- és/vagy könyvjutalom

- esti kimenős szabad kártya ( a DÖK javaslata alapján, max. 20db/hó ) )

 1. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.A tanulókkal szembeni fegyelmező és fegyelmi intézkedések


 1. Azt a tanulót, aki
  - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
  - a házirend előírásait megszegi
  büntetésben lehet részesíteni.

 2. A büntetések formái
  → csoportvezetői figyelmeztetés - szóbeli
  - írásbeli
  → kollégiumvezetői figyelmeztetés - szóbeli
  - írásbeli
  → nevelőtestületi figyelmeztetés

 3. A kollégiumi büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben, a vétség súlyától függően el lehet térni.

 4. A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén a büntetési fokozatoktól el kell tekinteni, s a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható.
  A fegyelmi eljárás megindításáról a kollégium vezetője vagy a nevelőtestülete dönt.

 5. Súlyos kötelezettségszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
  - az agresszió, a másik tanuló megverése, megalázása, bántalmazása;
  - alkohol, alkoholtartalmú ital, drog kollégiumba való behozatala, fogyasztása;
  - szándékos károkozás;
  - veszélyes anyagok, robbanóanyagok, fegyverek behozatala (petárda, kés,
  sav, stb.);
  - a kollégium nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
  - ezeken túl minden olyan cselekmény, amely a Btk. alapján bűncselekménynek számít (lopás, okirat-hamisítás, stb.);

 6. A büntetést írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni.

 7. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője (gondviselője) a kár mértékének megfelelő kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a kollégiumvezető határozza meg.

 8. Jogsérelem esetén a 11./ 1994. Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
A kollégiumi élethez, léthez, tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala a kollégiumba


 1. A tanulók a kollégiumi élethez, tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak be a kollégiumba, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik.

 2. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobilt, videokamerát, laptop-ot, órát,erősítőt, hangszert, stb.), valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók csak saját felelősségükre – rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ezen dolgok eltűnése esetén a kollégium felelősséget nem vállal. A fényképezésre, ill. film- és hangfelvételre alkalmas eszközök kollégiumba történő behozatala engedély köteles, bármilyen hang- és képfelvétel készítése csak kollégiumvezetői engedéllyel megengedett.

 3. A tanuló az általa behozni kívánt elektromos berendezéseket (hajsütő, szendvicssütő, laptop, vasaló, magnó, cd-lejátszó, stb.) előzetesen köteles bemutatni a kollégium vezetőjénél illetve a karbantartóknál.

 4. Az engedély nélküli eszközöket a tanuló a heti hazautazás napján kapja vissza és köteles azt hazavinni. A további esetekben azonban ezeket a dolgokat a kollégium vezetője a szülőnek adja át.

 5. A kollégiumba a diákok kerékpárral, személygépkocsival csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az engedélyt a kollégium vezetőjének be kell mutatni. A kerékpár illetve a személygépkocsi tárolását a tanuló a kollégium területén kívül önállóan oldja meg.A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége


 1. A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti.

 2. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább a kollégium létszámának 51 %-a minősül.
A házirend elfogadásának és módosításának szabályai


 1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak a figyelembevételével a kollégium vezetője készíti el.

 2. A DÖK vezetősége a csoportvéleményeket összesítve tájékoztatja a kollégiumvezetőt a diákok véleményéről, javaslatairól.

 3. A házirend tervezetéről a kollégiumvezető beszerzi az intézmény szülői szervezetének a véleményét.

 4. A kollégium vezetője a tanulók, a nevelők, a szülői szervezet véleményének a figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt a kollégium vezetője beszerzi a DÖK és a szülői szervezet egyetértését az elkészített tervezettel kapcsolatban.

 5. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, és az a Sárospataki Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba.

 6. Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti a kollégium vezetője, a nevelőtestület, a diákönkormányzat vagy a szülői szervezet.

 7. A házirend módosítását az első-ötödik pontban leírt módon kell végrehajtani.